• DETAILY O FIRMě
  MING TAI INDUSTRIAL CO., LTD
  Jsme profesionální vyrobci ocelovych páskovych pru?in v?etně konven?ních pru?in, pru?in s konstantní silou, pru?in s konstantním momentem, pru?in s konstantní silou pro uhlíkové kartá?e, hnacích pru?in, pru?in s proměnlivou silou atd. V?echny pru?iny se vyrábějí ?ezáním, tepelnym zpracováním, za?i?těním hran a tvá?ecími procesy pro zaji?tění nejvy??í kvality vyroby. Na?e vyrobky jsou p?ipraveny k dodávce a exportu do celého světa.
  Typ spole?nosti: Vyrobce
  Management: Shyue-Sheng Chen
  Export: Cely svět
  Po?et zaměstnanc?: 49
  Rok zalo?ení: 1966
  Certifikáty: ISO 9001: 2000
   
  PRODUKTY
  constant_force_spring Sto?ené pru?iny
  Pru?ina s konstantní silou, vyrobená zavinutím ocelového pásku do spirály, která p?sobí témě? konstantní vratnou silou proti rozvinutí. Vyhodou pru?iny s konstantní silou v porovnání s tradi?ními drátovymi pru?inami je, ?e díky p?sobení témě? konstantní síly během celého prodlou?ení s krátkou po?áte?ní deformací lze dosáhnout po?adovaného zatí?ení ji? p?i krátkém prota?ení, ale s mo?ností prota?ení dlouhého.
  constant_torque_spring Pru?iny s konstantním momentem
  Pru?iny s konstantním momentem se vyrábějí svinutím ocelového pásku do spirály. Jakmile je pru?ina p?sobením zátě?e p?evinuta ze svého p?irozeného tvaru na vystupní vále?ek, vznikne síla bránící rozvinutí. Po odstranění zátě?e ale vystupní vále?ek p?sobí konstantním to?ivym momentem.
  Constant Force Spring for Carbon Brush Sto?ené pru?iny
  Velky vyběr r?znych pru?in pro dr?áky kartá??. Konstantní p?ítlak na komutátor p?i libovolné délce kartá??. Del?í ?ivotnost kartá??, ni??í elektrické opot?ebení. Kompaktní provedení pro men?í motory má celkovy pr?měr, ktery umo?ňuje pou?ívat del?í kartá?e a vět?í komutátory, co? znamená omezení jisk?ení a slab?í vliv elektromagnetického ru?ení (EMI).
  prestressed power spring Hnací pru?iny
  Hnací pru?ina je ocelovy pásek navinuty na h?ídeli a uzav?eny v pouzd?e pru?iny. Kdy? síla otá?í pru?inou, vykonává h?ídel relativní pohyb vzhledem k pouzdru pru?iny a akumuluje rota?ní energii ve formě to?ivého momentu. Po zániku síly se to?ivy moment uvolní p?es st?edovy h?ídel nebo pouzdro pru?iny, kde se nahromadil.
  power spring P?edepjatá hnací pru?ina
  Hnací pru?ina je ocelovy pásek navinuty na h?ídeli a uzav?eny v pouzd?e pru?iny. Kdy? síla otá?í pru?inou, vykonává h?ídel relativní pohyb vzhledem k pouzdru pru?iny a akumuluje rota?ní energii ve formě to?ivého momentu. Po zániku síly se to?ivy moment uvolní p?es st?edovy h?ídel nebo pouzdro pru?iny, kde se nahromadil. Jakmile je p?edepjatá hnací pru?ina uvolněna, vytvaruje se do písmena S, zatímco bě?ná hnací pru?ina se vytvaruje do spirály. Navíc mohou p?edepjaté hnací pru?iny akumulovat o 25 % a? 55 % více energie ne? hnací pru?iny oby?ejné. Mají také vy??í po?et závit? ne? hnací pru?iny a jejich velikost je p?itom stejná. Hnací pru?iny se pou?ívají zejména v hodinách, pru?inovych motorcích pro hra?ky, ?asovych spína?ích a také v navíjecích mechanismech pro elektrické ?ň?ry, hadice kompresor? a bezpe?nostní pásy. Vyrobky mají tlou??ku od 0,03 do 0,75 mm a ?í?ku od 1,0 do 50 mm.
  variable force torque spring Pru?iny s proměnlivou silou
  Pru?iny s proměnlivou silou nejsou omezeny Hookovym zákonem pro tlakové pru?iny, jejich? zatí?ení se zvy?uje úměrně s prota?ením. Na základě va?eho po?adavku m??ete mít provedení s více zatí?eními. Zde jsou uvedeny některé vztahy mezi zatí?ením a prota?ením, které m??ete pou?ívat v konkrétních p?ípadech.
  variable force torque spring
  variable force torque spring
  variable force torque spring
  Brief by Languages
  ?e?tina
  Espa?ol
  Italiano
  Norsk
  Roman?
  Suomi
  Ελληνικ?
  ???????
  簡體中文
  Dansk
  Fran?ais
  Magyar
  Polski
  Sloven?ina
  Svenska
  Български
  ???
   
  Deutsch
  Hrvatski
  Nederlands
  Português
  Sloven??ina
  Türk?e
  Русский
  日本語
  Ming Tai Industrial Co., Ltd.
  No. 250, Sing Jhong Road,
  Tamsui, New Taipei City 251, Taiwan
  Tel: 886-2-26228651
  E-mail: mtis@powerspring.com.tw
  Copyright ? Ming Tai Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
  Powered by Lotus Business Information Co. / Member of Allitwares.com/Allmetalworking
  Product categories of Ming Tai include constant force spring, constant torque spring, power spring, variable force springs, spring-Strip tube.
  亚洲 日韩 国产 中文视频