• SZCZEGó?Y O FIRMIE
  MING TAI INDUSTRIAL CO., LTD
  Jeste?my profesjonalnym producentem spr??yn z ta?my stalowej, w tym spr??yn konwencjonalnych, spr??yn o sta?ym napr??eniu, spr??yn o sta?ym momencie, spr??yn o sta?ym napr??eniu do szczotek w?glowych, spr??yn nap?dowych oraz spr??yn o zmiennym napr??eniu i innych. Wszystkie spr??yny wytwarzane s? poprzez ci?cie wzd?u?ne, obróbk? ciepln?, okrawanie kraw?dzi oraz procesy kszta?towania w celu zapewnienia najwy?szej jako?ci produkcji. Produkty s? gotowe do wysy?ki i eksportu na ca?y ?wiat.
  Rodzaj firmy: Producent
  Management: Shyue-Sheng Chen
  Eksport: N ca?ym ?wiecie
  Liczba zatrudnionych: 49
  Data za?o?enia: 1966
  Certyfikaty: ISO 9001: 2000
   
  PRODUKTY
  constant_force_spring Spr??yny rolkowe
  Spr??yna o sta?ym napr??eniu wytwarzana jest poprzez nawijanie ta?my stalowej na zwój, który wywiera niemal sta?? si?? oporu powstrzymuj?c? rozwijanie si? zwoju. Zalety spr??yny o sta?ym napr??eniu w porównaniu z tradycyjnymi spr??ynami z drutu polegaj? na tym, ?e wywieraj?c niemal sta?? si?? oporu podczas ca?kowitego rozci?gania przy krótkim wst?pnym odbiciu, mo?na uzyska? po??dane obci??enie przy krótkim rozci?gni?ciu, przy jednoczesnym zachowaniu zdolno?ci do znacznego rozci?gni?cia.
  constant_torque_spring Spr??yna o sta?ym momencie
  Spr??yna o sta?ym momencie wykonywana jest poprzez nawijanie ta?my stalowej na zwój. Podczas nawijania spr??yny na b?ben wyj?ciowy przez obci??enie w przeciwnym do standardowego kierunku wyst?pi si?a powstrzymuj?ca odwijanie. Je?li jednak obci??enie zniknie, sta?y moment zostanie oddany jednocze?nie przez b?ben wyj?ciowy.
  Constant Force Spring for Carbon Brush Spr??yny rolkowe
  Du?y wybór ró?nych spr??yn do uchwytów szczotek. Sta?y nacisk na komutator przy ka?dej d?ugo?ci szczotki. Zwi?kszona trwa?o?? szczotki, ograniczone zu?ycie elementów elektrycznych. Zwarta konstrukcja, umo?liwiaj?ca zmniejszenie ?rednicy ogólnej silnika, pozwala na zastosowanie d?u?szych szczotek i wi?kszych komutatorów, zmniejszaj?c w ten sposób iskrzenie i wp?yw zak?óceń elektromagnetycznych (EMI).
  prestressed power spring Spr??yny nap?dowe
  Spr??yna nap?dowa jest ta?m? stalow? nawini?t? na trzpień i zamkni?t? w obudowie. Kiedy si?a obraca spr??yn?, trzpień wykonuje wzgl?dny ruch z obudow? i akumuluje energi? rotacyjn? w postaci momentu. Po usuni?ciu si?y moment zostaje uwolniony przez centralny trzpień lub obudow? spr??yny, w której jest ona zamkni?ta.
  power spring Wst?pnie ?ci?ni?ta spr??yna nap?dowa
  Wst?pnie ?ci?ni?ta spr??yna nap?dowa jest ta?m? stalow? nawijan? na trzpień i zamkni?t? w obudowie. Kiedy si?a obraca spr??yn?, trzpień wykonuje wzgl?dny ruch z obudow? spr??yny i magazynuje energi? rotacyjn? w postaci momentu. Po usuni?ciu si?y moment zostaje uwolniony przez centralny trzpień lub obudow? spr??yny, w której jest ona zamkni?ta. Ze wzgl?du na kszta?t, po zwolnieniu wst?pnie ?ci?ni?tej spr??yny nap?dowej, przybiera ona kszta?t litery ?S”, podczas gdy spr??yna nap?dowa przybiera kszta?t spirali. Wst?pnie ?ci?ni?te spr??yny nap?dowe mog? magazynowa? 25% – 55% wi?cej energii ni? spr??yny nap?dowe. Ma te? wy?sze zwoje ni? spr??yny nap?dowe, przy jednakowym ich wymiarze. Spr??yny nap?dowe stosowane s? g?ównie w zegarach, silnikach spr??ynowych w zabawkach, mechanizmach zegarowych, a tak?e w mechanizmach zwijacza przewodów elektrycznych, w rurach spr??arkowych i pasach bezpieczeństwa. Zakres produktów obejmuje grubo?ci 0,03 – 0,75 mm oraz szeroko?ci 1,0 – 50 mm.
  variable force torque spring Spr??yna o zmiennym napr??eniu
  Spr??yna o zmiennym napr??eniu, która nie jest ograniczona prawem Hooke’a dla spr??yn ?ciskanych, mówi?cego o tym, ?e obci??enie zwi?ksza si? proporcjonalnie do suwu. Na ?yczenie klienta oferujemy konstrukcj? zdoln? funkcjonowa? przy wielu obci??eniach. Zale?no?ci mi?dzy obci??eniem a suwem, które mog? wyst?pi? w okre?lonych sytuacjach, zamieszczono poni?ej.
  variable force torque spring
  variable force torque spring
  variable force torque spring
  Brief by Languages
  ?e?tina
  Espa?ol
  Italiano
  Norsk
  Roman?
  Suomi
  Ελληνικ?
  ???????
  簡體中文
  Dansk
  Fran?ais
  Magyar
  Polski
  Sloven?ina
  Svenska
  Български
  ???
   
  Deutsch
  Hrvatski
  Nederlands
  Português
  Sloven??ina
  Türk?e
  Русский
  日本語
  Ming Tai Industrial Co., Ltd.
  No. 250, Sing Jhong Road,
  Tamsui, New Taipei City 251, Taiwan
  Tel: 886-2-26228651
  E-mail: mtis@powerspring.com.tw
  Copyright ? Ming Tai Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
  Powered by Lotus Business Information Co. / Member of Allitwares.com/Allmetalworking
  Product categories of Ming Tai include constant force spring, constant torque spring, power spring, variable force springs, spring-Strip tube.
  亚洲 日韩 国产 中文视频