• PODROBNOSTI O FIRME
  MING TAI INDUSTRIAL CO., LTD
  Sme profesionálni vyrobcovia oce?ovych pru?ín z pásky, vrátane ?tandardnych pru?ín, pru?ín s trvalou silou, krútiacich pru?ín, pru?ín s trvalou silou do uhlíkovych kief, ?ahovych pru?ín, pru?ín s premennou silou a pod. V?etky pru?iny sa vyrábajú rezaním, tepelnym spracovaním, orezávaním okrajov a tvarovaním, ?o je zárukou najvy??ej kvality vyroby. Vyrobky sú pripravené na expedíciu a export do celého sveta.
  Typ spolo?nosti: Vyrobca
  Management: Shyue-Sheng Chen
  Vyvoz: Cely svet
  Po?et zamestnancov: 49
  Rok zalo?enia: 1966
  Certifikáty: ISO 9001: 2000
   
  PROIZVODI
  constant_force_spring Sto?ené pru?iny
  Pru?iny s trvalou silou sa vyrábajú stá?aním prú?kov ocele do zvitkov, ktoré vyvíjajú prakticky stály odpor proti odvíjaniu. Vyhodou pru?ín s trvalou silou v porovnaní s klasickymi dr?tenymi pru?inami je vyvinutie prakticky stálej sily po?as napínania pru?iny pri krátkodobej po?iato?nej odchylke, pri?om po?adované za?a?enie je dosiahnuté pri malom napnutí v kombinácii s rozsiahlym potenciálom pred??enia.
  constant_torque_spring Krútiace pru?iny
  Krútiace pru?iny sa vyrábajú stá?aním prú?kov ocele do zvitkov. Pri stá?aní pru?ín opa?nym smerom vplyvom za?a?enia na vystupny valec sa objaví sila p?sobiaca proti odvíjaniu. Zároveň v?ak po ústupe za?a?enia za?ne z vystupného valca p?sobi? kon?tantny krútiaci moment.
  Constant Force Spring for Carbon Brush Sto?ené pru?iny
  ?iroky vyber r?znych pru?ín do dr?iakov kief. Kon?tantny tlak pre komutátor s kefami ?ubovo?nej d??ky. Predl?uje ?ivotnos? kief, obmedzuje elektrické opotrebovanie. Kompaktny dizajn pre motory s men?ím priemerom, ?o umo?ňuje dlh?ím kefám a v???ím komutátorom vyzna?ujúcim sa men?ími iskrami obmedzi? vplyv elektromagnetického ru?enia (EMI).
  prestressed power spring Hnacie pru?iny
  ?ahová pru?ina je prú?ok ocele navinuty na vretene a ulo?eny v pru?inovom puzdre. Pri otá?aní pru?iny vplyvom sily sa vreteno relatívne pohybuje vo?i pru?inovému puzdru a ukladá rota?nú energiu v podobe krútiaceho momentu. Po ukon?ení p?sobenia sily sa krútiaci moment uvo?ní cez hlavné vreteno alebo pru?inové puzdro, v ktorom bol zadr?iavany.
  power spring Predp?tá ?ahová pru?ina
  ?ahová pru?ina je prú?ok ocele navinuty na vreteno a ulo?eny v pru?inovom puzdre. Pri otá?aní pru?iny vplyvom sily sa vreteno relatívne pohybuje vo?i pru?inovému puzdru a ukladá rota?nú energiu v podobe krútiaceho momentu. Po ukon?ení p?sobenia sily sa krútiaci moment uvo?ní cez hlavné vreteno alebo pru?inové puzdro, v ktorom bol zadr?iavany. Pri uvo?není nadobudne predp?tá ?ahová pru?ina tvar S, kym ?ahová pru?ina má tvar ?pirály. Predp?tá ?ahová pru?ina v?ak doká?e uchova? o 25 %~55 % viac energie, ne? ?ahová pru?ina. Pri rovnakej ve?kosti má preto vy??ie otá?ky. ?ahové pru?iny sa pou?ívajú v???inou do hodín, zotrva?níkov do hra?iek, ?asova?ov a do vratnych mechanizmov prívodnych ?núr, kompresorovych potrubí a bezpe?nostnych pásov. Spektrum produktov sa pohybuje v rozp?tí 0,03~0,75 mm hrúbky a 1,0~50 mm ?írky.
  variable force torque spring Pru?iny s premennou silou
  Pru?iny s premennou silou, ktoré nie sú obmedzené na Hookov zákon o stlá?acích pru?inách, pod?a ktorého za?a?enie narastá úmerne ?ahu. Na po?iadanie Vám dodáme variant s viacnásobnym za?a?ením, ktory umo?ňuje v zvlá?tnych prípadoch vyu?i? niektoré vz?ahy medzi za?a?ením a ?ahom.
  variable force torque spring
  variable force torque spring
  variable force torque spring
  Brief by Languages
  ?e?tina
  Espa?ol
  Italiano
  Norsk
  Roman?
  Suomi
  Ελληνικ?
  ???????
  簡體中文
  Dansk
  Fran?ais
  Magyar
  Polski
  Sloven?ina
  Svenska
  Български
  ???
   
  Deutsch
  Hrvatski
  Nederlands
  Português
  Sloven??ina
  Türk?e
  Русский
  日本語
  Ming Tai Industrial Co., Ltd.
  No. 250, Sing Jhong Road,
  Tamsui, New Taipei City 251, Taiwan
  Tel: 886-2-26228651
  E-mail: mtis@powerspring.com.tw
  Copyright ? Ming Tai Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
  Powered by Lotus Business Information Co. / Member of Allitwares.com/Allmetalworking
  Product categories of Ming Tai include constant force spring, constant torque spring, power spring, variable force springs, spring-Strip tube.
  亚洲 日韩 国产 中文视频