• / ??RKETLE ?LG?L? DETAYLAR
  MING TAI INDUSTRIAL CO., LTD
  Profesyonel bir ?elik ?erit yay üreticisiyiz, ürünlerimiz aras?nda klasik yaylar, sabit kuvvetli yay, sabit torklu yay, karbon f?r?as? i?in sabit kuvvetli yay, gü? yay? ve de?i?ken kuvvetli yaylar v.s. bulunmaktad?r. Tüm yaylar en yüksek üretim kalitesinin elde edilmesini sa?lamak i?in dilme, ?s?l i?lem, kenar tra?lama ve bi?imlendirme i?lemleri ile üretilmektedir. ürünler teslimata ve dünya ?ap?nda ihracata haz?rd?r.
  ?irket tipi: üretici
  Management: Shyue-Sheng Chen
  ?hracat: Küresel
  ?al??an say?s?: 49
  Kurulu? Tarihi: 1966
  Sertifikalar: ISO 9001: 2000
   
  üRüNLER
  constant_force_spring Sarg? yaylar
  Sabit kuvvetli yay, ?elik ?eridi a??lmaya kar?? neredeyse sabit bir diren? kuvveti uygulayacak bir sarg? ?eklinde sararak üretilir. Sabit kuvvetli yay?n klasik telli yaylara k?yasla avantajlar?, k?sa ba?lang?? sapmas? ile tüm uzama boyunca neredeyse sabit kuvvet uygulanmas? sonucunda, istenen yükleme miktar?n?n k?sa uzama miktar?nda ve uzun uzama kapasitesiyle elde edilmesidir.
  constant_torque_spring Sabit Torklu Yay
  Sabit torklu yay ?elik ?eridi bir sarg? halinde sararak üretilir. Yaylar bir yük taraf?ndan do?al ?eklinden ??karak bir ??k?? tamburuna kar?? y?nde d?ndürüldü?ünde a??lmaya kar?? bir diren? kuvveti olu?acakt?r. Ancak, yük ortadan kalkt???nda, ayn? zamanda ??k?? tamburundan sabit bir tork ??k??? da olu?acakt?r.
  Constant Force Spring for Carbon Brush Sarg? yaylar
  Bur? tutucular i?in ?e?itli yaylardan olu?an geni? se?enekler. Tüm f?r?a uzunluklar?nda komütat?r i?in sabit bas?n?. F?r?a ?mrünü artt?r?r, elektriksel a??nmay? azalt?r. Daha kü?ük toplam motor ?ap? sa?layan kompakt tasar?m?, daha uzun f?r?alar ve daha uzun komütat?rler kullan?lmas?n? sa?lar, k?v?lc?m miktar?n? azalt?r ve elektromanyetik parazitlenme (EMI) üzerinde daha az etki elde edilmesini sa?lar.
  prestressed power spring Tahrik yaylar?
  Gü? yaylar? bir mil üzerine sar?lm?? bir yay mahfazas?na kapat?lm?? ?elik ?eritlerdir. Yay bir kuvvet taraf?ndan d?ndürüldü?ünde, mil yay mahfazas?na g?re hareket edecektir ve tork halinde d?nme enerjisini depolayacakt?r. Kuvvet b?rak?ld???nda, tork merkezi mil veya i?inde bulundu?u yay mahfazas? arac?l???yla a???a ??kar?l?r.
  power spring ?n Gerdirmeli Gü? Yay?
  Gü? yaylar? bir mil üzerine sar?lm?? bir yay mahfazas?na kapat?lm?? ?elik ?eritlerdir. Yay bir kuvvet taraf?ndan d?ndürüldü?ünde, mil yay mahfazas?na g?re hareket edecektir ve tork halinde d?nme enerjisini depolayacakt?r. Kuvvet b?rak?ld???nda, tork merkezi mil veya i?inde bulundu?u yay mahfazas? arac?l???yla a???a ??kar?l?r. Bi?imine ba?l? olarak, ?n gerdirmeli bir yay serbest b?rak?ld???nda, spiral bir bi?im alan gü? yay?n?n aksine bir S bi?imi al?r. Ancak, ?n gerdirmeli gü? yaylar? gü? yaylar?na oranla %25 - %55 daha fazla enerji saklayabilir. Ayr?ca ayn? boyutlardaki gü? yaylar?ndan daha fazla sarg?s? vard?r. Gü? yaylar? genellikle saatlerde, oyuncaklardaki yayl? motorlarda, zamanlay?c?larda ve elektrik kablolar? i?in toplay?c? mekanizmalar?nda, kompres?r borular?nda ve emniyet kemerlerinde kullan?l?r. ürünün kal?nl??? 0,03~0,75mm ve geni?li?i 1,0~50mm aras?nda de?i?ir.
  variable force torque spring De?i?ken Kuvvetli Yay
  De?i?ken Kuvvetli Yay, s?k??t?rmal? yaylar i?in ge?erli olan yükün hareket mesafesi ile orant?l? olarak artt???n? belirten Hook Yasas? ile k?s?tl? de?ildir. ?ste?inize ba?l? olarak, ?ok yüklü bir tasar?ma da sahip olabilirsiniz. A?a??da belirli bir durumda kullan?labilecek yük ve hareket mesafesi aras?ndaki baz? ba??nt?lar verilmi?tir.
  variable force torque spring
  variable force torque spring
  variable force torque spring
  Brief by Languages
  ?e?tina
  Espa?ol
  Italiano
  Norsk
  Roman?
  Suomi
  Ελληνικ?
  ???????
  簡體中文
  Dansk
  Fran?ais
  Magyar
  Polski
  Sloven?ina
  Svenska
  Български
  ???
   
  Deutsch
  Hrvatski
  Nederlands
  Português
  Sloven??ina
  Türk?e
  Русский
  日本語
  Ming Tai Industrial Co., Ltd.
  No. 250, Sing Jhong Road,
  Tamsui, New Taipei City 251, Taiwan
  Tel: 886-2-26228651
  E-mail: mtis@powerspring.com.tw
  Copyright ? Ming Tai Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
  Powered by Lotus Business Information Co. / Member of Allitwares.com/Allmetalworking
  Product categories of Ming Tai include constant force spring, constant torque spring, power spring, variable force springs, spring-Strip tube.
  亚洲 日韩 国产 中文视频